Όραση και μάθηση

όραση και μάθηση

Η ανάγνωση αποτελεί μια εντατική διεργασία στην οποία το μάτι μετακινείται γρήγορα για την αφομοίωση του κειμένου.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να μελετήσουμε την οπτική αντίληψη και τις κινήσεις του ματιού προκειμένου να κατανοήσουμε την αναγνωστική διαδικασία.

Πώς δουλεύει το μάτι κατά την διάρκεια της ανάγνωσης

Ένας φυσιολογικός αναγνώστης μετακινεί τα μάτια του καθώς διαβάζει κάθε τέταρτο του δευτερολέπτου (κατά μέσο όρο). Για όσο διάστημα το βλέμμα είναι προσηλωμένο, η πληροφορία αντλείται από το κείμενο και επεξεργάζεται από τον εγκέφαλο. Ο μέσος χρόνος εστίασης, δηλαδή προσήλωσης του βλέμματος σε ένα σημείο, είναι 250-300χιλ. του δευτερολέπτου. Η μέση απόσταση που διανύει το μάτι μεταξύ δύο εστιάσεων (σακκαδικό διάστημα) είναι 7-9 χαρακτήρες. Οι κινήσεις προς τα πίσω (αγγλ. regressions) αποτελούν περίπου το 10-15% του ολικού χρόνου για έναν φυσιολογικό αναγνώστη.

Τι μας λένε οι κινήσεις των ματιών όταν διαβάζουμε

Πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν το οπτικό μονοπάτι ως μια ακριβή αποτύπωση της γνωστικής επεξεργασίας κατά την ανάγνωση.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, αποδεδειγμένα πλέον από την διεθνή βιβλιογραφία, δεν οφείλονται σε προβλήματα των ματιών. Όμως μεσώ των κινήσεων των ματιών μας πάνω στο κείμενο, μπορούμε να παρατηρήσουμε μοτίβα και συμπεριφορές που διαφοροποιούν ένα τυπικό αναγνώστη από έναν αναγνώστη που δυσκολεύεται να διαβάσει.

Αυτό ακριβώς είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του RADAR. Με το RADAR μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως την αναγνωστική διαδικασία χρησιμοποιώντας πάνω από 25 αναπαράξιμες παραμέτρους. Έτσι μπορούμε να δούμε με λεπτομέρεια πού δυσκολεύτηκε ο αναγνώστης και να βοηθήσουμε τον ειδικό να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης.